search

Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden (hierna de 'AGV' genoemd) zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van onze webshop en de informatie ervan door de internetgbruiker (hierna 'de gebruiker' genoemd).

  Door de webshop te bezoeken of te gebruiken, erkent de gebruiker dat hij/zij deze AGV's heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

  Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan vande bepalingen van de AGV's. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen va nde AGV's onverlet.

  Wij behouden ons he recht voor om onze AGV's te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe de bepalingen toe te pasen die van kracht waren op het moment dat u onze webshop gebruikte.

 2. Webshop

  • Toegankelijkheid en navigate

   Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze webshop te waarborgen. Wij kunnen echter geen absoulte werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden geschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

   Elk gebruik van de webshop is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de webshop.

   Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de webshop te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

  • Inhoud

   Wilray bepaalt grotendeels de inhoud van de webshop en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze webshop zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de webshop en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder enige aansprakelijkheid.

   Wilray kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de webshop. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Wilray niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de webshop verstrekte informatie.

   Als bepaalde inhoud van de webshop in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

   Elke download vanaf de webshop is altijd op eigen risico van de gebruiker.

   Wilray is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn.

  • Diensten gereserveerd voor geregistreerde gebruikers
   • Registratie

    Registratie en toegang tot de diensten van de webshop zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op de webshop en deze AGV.

    Op het moment van registratie verbindt de gebruiker zich ertoe om correcte, oprechte en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

    De gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop de webshop hem/haar een bevestiging van zijn inschrijving naar zijn diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

    Per persoon is slechts één registratie toegestaan.

    De gebruiker kiest een eigen gebruikersnaam waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna 'Persoonlijke ruimte') naast het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

    Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk, de gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

    Wilray behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van de webshop te weigeren in geval van niet-naleving van de AGV door de gebruiker.

   • Uitschrijven

    De gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door contact op te nemen met Wilray. Elke uitschrijving van de webshop zal effectief zijn zo spoedig mogelijk nadat de gebruiker aangeeft om zich uit te schrijven.

 3. Links naar andere websites

  De webshop kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Wilray en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

  Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de webshop. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

 4. Bescherming van persoonsgegevens

  Wilray verzekert de gebruikers ervan dat zij het grootste belang hechten aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens, en dat het er altijd naar streeft om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

  De persoonlijke gegevens die door de gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van de webshop worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt door Wilray.

  Wilray verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

  De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de webshop.

 5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

  Deze AGV's worden beheerst door het Belische recht

  In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke schikking wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Wilray haar maatschappelijke zetel heeft.

 6. Overige bepalingen

  Wilray behoudt zich het recht voor om de webshop en de bijbehorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

  In het geval van een inbreuk op de AGV door de gebruiker, behoudt Wilray zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen.

  Wilray behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de webshop of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Wilray niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En ontvang 10% korting op je eerste bestelling!

Wilray

place
Kempenstraat 26
3560 Lummen, Belgïe
info
BTW BE0762749503
KBC BE60734049747770
Wilray Facebook
PostNLbPostClickAndCollect
Wilray - Kempenstraat 26, 3560 Lummen